Retningslinjer for det faglige niveau

Retningslinjer for det faglige niveau ved undervisning på Folkeuniversitetet i Aalborg.

Ved folkeuniversitetsvirksomhed forstås den undervisningsvirksomhed, som udbreder kendskabet til forskningens metoder og resultater, som formidler viden på et højt fagligt niveau, samt fremmer demokratiforståelsen og et aktivt medborgerskab.
Ved et højt faglige niveau forstås et niveau, der oftest svarer til undervisningen på universiteter og andre højere læreanstalter.

Kriterier for godkendelse af undervisning specificeres i det følgende.


1) Kriterier for godkendelse af undervisning.

Undervisningen skal have et oplysende sigte. Formålet med undervisningen er formidling af viden, indsigt og kritisk refleksion, ikke udelukkende praktiske øvelser, og aldrig behandling eller terapi ift. den enkelte deltager. Denne forskel i teoretisk indføring og praktisk indøvelse er afgørende for vurderingen af undervisningen.

Fx
- Der kan undervises i madkultur gennem tiderne, men ikke udbydes kurser i madlavning.
- Der kan gives en indføring i den kristne tros symboler og fortolkningshistorie, ikke i personlig tro og indøvelse i religiøs praksis.
- Der kan undervises i teorier og forskningsresultater om stress og stresshåndtering, men ikke udbydes et kursus udelukkende i, hvordan deltagerne personligt undgår stress i dagligdagen.
- Der kan undervises i teorier om og anvendelse af coaching som praksis, men der kan ikke udelukkende fokuseres på praktisk træning af deltagerne.

Ved undervisning i emner, hvor der råder videnskabsteoretisk eller metodisk uenighed, eller hvor der ikke er etableret videnskabelig forskning, skal der gives en kritisk belysning af emnet på en videnskabelig baggrund.

Fx
- Et kursus/foredrag om sjælevandring skal præsentere og diskutere (filosofiske, psykologiske) teorier om og forskellige tilgange til emnet, ikke forudsætte fænomenet som uproblematisk givet.
- Kurser/foredrag om konkrete metoder til kommunikation, vejledning, projektledelse, talentudvikling mv. skal indføre i deres videnskabelige grundlag, herunder redegøre for deres status som metoder og karakteren af deres anvendelsesområder, ikke ensidigt fokusere på deres praktiske anvendelse og resultater.

Der kan som følge heraf ikke udbydes undervisning, der tager sigte på udelukkende at give deltagerne færdigheder svarende til de almene skole- og voksenuddannelser, erhvervsuddannelser samt andre kompetencegivende efteruddannelser.

Fx
- Der kan udbydes kurser i f.eks. fransk sprog & litteratur og/eller fransk sprog & kultur, men ikke grundlæggende kurser i indlæring af sprogfærdighed, f.eks. konversation på fransk.
- Der kan ikke udbydes undervisning i basale IT-færdigheder.

2) Retningslinjer for præsentation af undervisning.

Præsentationen bør ikke kunne efterlade tvivl om:

- At der ved det samlede udbud af undervisning inden for et fagområde som helhed er tale om formidling af viden på højt fagligt niveau.
- At der ved de enkelte udbud er tale om formidling af viden; også hvor der indgår undervisning i form af øvelser.
- At undervisningen er åben for alle og at der i udgangspunktet ikke stilles krav til deltagernes forkundskaber i form af eksaminer og/eller uddannelser, samt deltagernes erhverv, bopæl, alder eller nationalitet.

Dog kræves der i visse fag et vist kendskab til fagområdet for, at man som deltager kan opnå det fulde udbytte af undervisningen.

3) Kriterier for godkendelse af undervisere.

Som underviser ved Folkeuniversitetet kan godkendes personer:

- Som har et dokumenteret førstehåndskendskab til den forskning og/eller den nyeste viden, som ligger til grund for det emne, der undervises i. Der vil her ofte være tale om videnskabelige medarbejdere ved universiteter og andre højere læreanstalter.
- Som har en relevant uddannelse på universitetsniveau og en hermed forbundet forskningsindsigt og/eller ad anden vej har dokumenteret eller godtgjort sagkundskab inden for det emne, der undervises i; fx embedsmænd, journalister, kunstnere og politikere.Behandlet og godkendt af FUA’s programråd (07/10/21) og FUA’s bestyrelse (17/11/21).